Sunday, 29 November 2015

ISU 2 : Faktor yang menyebabkan berlakunya jurang pencapaian Matematik dalam kalangan pelajar.

Berikut merupakan jurnal berkaitan isu yang ke 2 dalam kursus SME 6044 iaitu 4 faktor yang menyebabkan berlakunya jurang pencapaian Matematik dalam kalangan pelajar.


1. KAJIAN PERBANDINGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR BANDAR DAN LUAR BANDAR DI PERINGKAT PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)
Kajian (Norhayati et.al, 2008) dijalankan bagi meninjau samada terdapat penurunan prestasi pelajar luar bandar berbanding pelajar bandar dalam matapelajaran Sains dan Matematik. Seramai 720 orang pelajar Tingkatan 4 yang telah mengambil PMR pada tahun sebelumnya terlibat. Gred pencapaian bagi matapelajaran Matematik pelajar bandar dan luar bandar dibandingkan. Kaedah kajian secara tinjauan ini menggunakan kaedah pensampelan rawak strata. Data kuantitatif yang diperolehi daripada set soal selidik dikumpul dan dianalisis. Berdasarkan dapatan data, tahap pencapaian matapelajaran Matematik pelajar bandar berbeza secara signifikan atau lebih baik berbanding pelajar luar bandar. Antara faktor mempengaruhi pencapaian Matematik pelajar yang dikenalpasti melalui soal selidik adalah faktor bahasa, keluarga, peribadi, sekolah, rakan-rakan, kelas tambahan dan media massa.Selain daripada jurnal Norhayati (2008), kami juga menggunakan jurnal dan buku sebagai rujukan. Antaranya adalah:


1. Abdullah Mohd Noor (1999). Pengaruh latar belakang sosial keluarga terhadap pencapaian Sains dan Matematik dikalangan Murid Sekolah Rendah.Universiti Brunei Darussalam.

2. Alexander, K.L., Entwistle. D. R. and Horsey (1997). From first grade forward: Early foundations of high school dropout. Sociology of Education, 70 (April):87-107

3. Atan long,1978.Educational Transition of East Malaysian Distance Learners.

4. Azhari Mariani, 2013 . Second international Seminar on Quality and Affordable

5. Azizan Nahar, (2012, April). Transformasi sekolah luar bandar. Berita Harian. Pagoh, Johor.

5. Gary philips,1993.Blindness&Psychological Development in Young Children
6. Lembaga Peperiksaan Malaysia.Quick facts 2011.Statistik Pengajian Tinggi

7. Mariam Othman & Daniel Muijs (2013) Educational quality differences in a middle-income country: the urban-rural gap in Malaysian primary schools.

8. Muhyiddin Mohd Yassin (2012),Teks Ucapan: Majlis Perutusan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 daripada http://www.pmo.gov.my

9. Muller, C. (1998). Gender differences in parental involvement and adolescents’ mathematics achievement. Sociology of Education, 71 (October):336-356

10. Norhayati Baharom, Normah Ahmad, Elizabeth, A. (2006). Kajian perbandingan pencapaian Matematik pelajar bandar dan luar bandar di peringkat Peperiksaan Menengah Rendah (PMR).

11. Robbins dan Alvy(1995).Growing into leadership

12. Terry dan Kent (1993) The New Normal for Higher Education

13. Zalizan M.Jelas,2005. Generic Skill Provision in Higher Education.


14. Zarinah Arshad dan Rozumah Baharudin (Jun, 2011). Perkaitan antara fkctor sosioekonomi dan kualtiti tingkahlaku keibubapaan dalam keluarga berisiko.Jurnal Kemanusiaan bil.17. Universiti Putra Malaysia.

QUOTES OF THE WEEK

Monday, 16 November 2015

Apakah itu isu?

Berdasarkan Peter Gates (2001), definisi bagi isu adalah berdasarkan kepada cara penggunaannya.


To be an issue - to be important and requiring of a decision.

To be at issue - something is under discussion due to dissagreement.

To take issue - to dissagree.

To issue forth - to expound or to present and explain (a theory or idea) systematically and in detail. 


Isu pendidikan Matematik adalah perbincangan mengenai perkara-perkara berbangkit yang menimbulkan ketidaksefahaman masyarakat. Isu perlu dibincangkan agar mencapai satu jalan penyelesaian. 
Rujukan :

Gates, P. 2001. Issues in Mathematics teaching. New York: RoutledgeFalmer.    

Quotes of the week 3

Wednesday, 11 November 2015

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Tahukah anda akan PPPM atau Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025?

PPPM yang terpapar pada dinding SK Kampung Dew

Dengan ini, para pelajar, guru dan ibu bapa tahu akan PPPM dan matlamatnya

Kementerian, guru, pelajar dan masyarakat harus berusaha bersama bagi mencapai lima aspirasi ini  

SK Kampung Dew yang terletak di Bagan Serai, Perak.

Tuesday, 10 November 2015

Contoh pdp berasaskan murid


Berikut merupakan antara video terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran berteraskan murid. 

1.guru memberi peluang kepada pelajar memberi komen dan pandangan mereka berdasarkan tajuk yang diajar. 
2. Guru menyediakan aktivit yang sesuai dan menarik.
3. Guru mengambil berat akan minat pelajar.
4. Guru menyediakan ruang kepada pelajar untuk menilai hasil kerja rakan-rakan. 
Bahagian ke 2


diharap dengan perkongsian ini, guru-guru akan memberi idea yang lebih kreatif dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.


Quotes of the week 2