Monday, 29 February 2016

apa itu pengetahuan, sikap, minat dan kemahiran?

Apa itu pengetahuan, sikap, minat dan kemahiran?

Berikut merupakan aspek yang saya akan kaji di dalam tesis saya bagi menentukan kesediaan guru Matematik dalam melaksanakan KBAT dalam kelas.

Kita selalu dengar akan 4 perkataan ini, namun sebagai pelajar berbahasa Melayu sendiri sukar untuk mendefiniskan nya secara ilmiah. maka, saya telah menjalankan sedikit reseach berkenaan 4 perkara ini.

Pertama, sikap.

Apakah beza sikap dan biasa kita dengar, sifat?

Saya tidak berkesempatan untuk merujuk kamus dewan, maka, definisi saya adalah berdasarkan kepada blog kamiislam.

sifat dalam bahasa inggeris diterjemahkan sebagai characteristic or attribute. iaitu karakter.
sifat ialah perwatakn manusia. watak yang akan mewujudkan personaliti. ia juga berada pada dalaman manusia dan manusia dilahirkan dengan watak tertentu. sebagai contoh, antara beberapa sifat adalah degil, pemurah, pemaaf, keanak-anakan, gila-gila, zalim, sabar dan sebagainya.

Bagaimana pula dengan sikap, sikap dalam bahasa inggeris adalah attitude or behaviour. Menurut Kamus Dewan pula, sikap di definisikan sebagai perbuatan atau pandangan yang berdasarkan sesuatu pendapat. Ia juga boleh diertikan sebagai perilaku dan pemikiran seseorang akan sesuatu perkara. sikap boleh dibentuk jika tidak dimiliki. ia juga berkait rapat dengan pemikiran dan perubahan suasana sekeliling kita. sikap boleh dibentuk dengan adanya ransangan atau motivasi luaran atau berada dalam masyarakat yang positif dan sebagainya. antara sikap manusia yang biasa adalah pengotor, mencuri, amal soleh, buang masa, menolong orang, rajin dan banyak lagi. Sikap dalam kajian ini pula merujuk kepada sikap guru semasa mengajar Matematik. Antara sikap yang perlu ada dalam diri guru yang mengajar KBAT adalah bersikap terbuka dan berfikir di luar kotak. 

Minat pula?

Minat selalunya dikaikan dengan keseronokan. Minat juga merujuk kepada kecenderungan seseorang untuk mendekati sesuatu objek atau keinginnya untuk melihat diri kepada objek berkenaan. menurut Liong Kon Thai (1997), minat adalah salah satu dimensi sikap dan sikap pula adalah lebih bersifat kearah yang kita boleh nampak melalui tingkahlaku individu. Minat pula dikatakan sebagai perasaan keseronokan semasa melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti dan kecenderungan untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang diberi.
menurut Crow & Crow(n.a) minat boleh dianggap sebagai daya penggerak yang mendorong kita supaya memberi perhatian kepada seseorang atau sesuatu. benda, atau kegiatan. Minat akan mempengaruhi sikap (rajin atau malas ), reaksi kita (selalu tersenyum, monyok, dan sebagainya) seterusnya memberi kepada persekitaran termasuklah manusia disekeliling kita. Minat guru terhadap KBAT boleh diukur melalui kesungguhan mereka mempelajari perkara baru dan mudah menggunakan teknologi kini bagi mendapatkan maklumat. 

Pengetahuan?

Menurut Kamus Dewan (Ed. 4), pengetahuan ialah perihal mengetahu atau apa-apa yang diketahui. Maka, dalam kajian saya, pengetahuan adalah merujuk kepada ilmu yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan KBAT. Apa yang dikata tahu KBAT adalah guru dapat melaksanakan KBAT di dalam kelas seperti membincangkan soalan berbentuk KBAT, mengajar secara KBAT dengan memperbanyakkan aktiviti berpusatkan murid.


Apa itu kemahiran?

Menurut Kamus Dewan (edisi ke 4), kemahiran adalah kecekapan atau kepandaian melakukan sesuatu. Dalam konteks penyelidikan ini, kemahiran yang dimaksudkan adalah kemahiran guru menyuntik atau melaksanakan KBAT dalam pengajaran mereka. Antara ciri-ciri guru yang berkemahiran adalah membenarkan pelajar menyenaraikan maklumat penting setiap tajuk, membenarkan pelajar memberi beberapa jawapan, memberi peluang kepada pelajar untuk memberi pendapat dan mencari jawapan melalui perbincangan dalam kumpulan sebelum guru membincangkan jawapan yang betul.  

Maka, berdasarkan definisi-definisi berikut, saya akan membina soal selidik yang dapat mengumpulkan maklumat mengenai pengetahuan, kemahiran, sikap dan minat guru Matematik dalam melaksanakan KBAT. 


Tuesday, 23 February 2016

pembinaan kertas kerja / artikel

Binaan sebuah artikel
Sesebuah artikel akademik biasanya terdiri daripada 
1. Tajuk. (Tajuk artikel haruslah ringkas, jelas dan melambangkan perbahasan utama artikel. Tajuk yang baik seeloknya menarik perhatian ramai untuk membacanya.
2. abstrak,
pendahuluan ringkas tentang kajian
menerangkan objektif utama dan objektif terperinci kajian
metodologi kajian perlu dijelaskan dengan terperinci (reka bentuk kajian, populasi serta kaedah persampelan)
menyenaraikan dapatan kajian secara ringkas mengikut turutan objektif kajian 
secara ringkas implikasi kajian terhadap amalan semasa ataupun sumbangan kajian terhadap badan ilmu
kebiasaannya adalah antara 100 sehingga 300 patah perkataan
3.  Pendahuluan
mempunyai latar belakang kajian serta teori yang mendasari kajian
menjelaskan kajian-kajian terdahulu yang pernah membincangkan persoalan yang serupa
membentangkan pernyataan masalah kajian yang mendorong kajian itu dilakukan
menyatakan persoalan kajian ataupun hipotesis kajian
Kesemua elemen ini harulah diletakkan di bawah pendahuluan dan dibezakan oleh perenggan yang berbeza. Bahagian ini perlu diringkaskan dan biasanya tidak melebihi 3 halaman.


4. metodologi,
Ø menjelaskan reka bentuk kajian yang digunakan sepeti kajian eksperimen, tinjauan, kajian kes, action research, kajian etnografi, kajian campuran metode (mixed method), analisis dokumen 
Ø latar belakang populasi, teknik persampelan, jumlah bilangan sampel kajian serta rasional bilangan tersebut, pemilihan responden dan juga lokasi kajian yang terlibat.
Ø bentuk-bentuk instrumen yang digunakan, serta teknik kesahan dan kebolehpercayaan instrumen
Ø Sekiranya penulis menggunakan akronim, maksud akronim tersebut perlu dijelaskan.
Ø menerangkan bentuk teknik analisis yang digunakan seperti penggunaan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Rasch Model, Structural Equation Modelling (SEM) dan sebagainya.
5. dapatan kajian,
² dapatan kajian perlu disusun mengikut susunan persoalan kajian supaya para pembaca dan penilai dapat mengaitkannya dengan persoalan kajian yang disebut terlebih dahulu.
² corak persembahan data ini haruslah teliti, jelas dan tersusun
6. perbincangan, 
ü penguasaan penulis dalam membincangkan isu utama penulisan.
ü perbincangan ini disusun mengikut susunan persoalan kajian supaya pembaca dapat fokus dan mengaitkannya dengan dapatan
ü membincangkan persoalan kajian secara kritis satu persatu berpandukan dapatan kajian dan ulasan literatur yang mantap
ü perlu disokong oleh teori dan kajian-kajian yang lepas.
ü harus merumuskan apakah bentuk penemuan baru atau penemuan yang menyokong dapatan terdahulu yang menyumbang kepada badan ilmu dan amalan semasa
ü ditulis secara sistematik, akademik dan tidak meleret-leret
ü Setiap pernyataan harus diperkuatkan dengan bukti yang boleh diambil daripada kajian-kajian yang lepas. Elakkan membuat pernyataan secara ‘syok sendiri’ tanpa disertakan buktinya
7. rumusan dan cadangan, 
rumusan secara ringkas tentang kajian yang dilakukan dan apakah bentuk sumbangan kajian tersebut kepada badan ilmu.
mengemukakan cadangan-cadangan baru yang terhasil daripada penemuan kajian yang dilakukan. terhadap keadaan semasa
8. penutup dan senarai rujukan. 
mengemukakan secara ringkas tentang kajian yang dibuat, penemuan-penemuan yang penting dan implikasi kajian
memastikan bahawa setiap citation yang dibuat dalam teks harus disebut dalam bahagian rujukan
Penggunaan perisian-perisian tertentu seperti EndNote boleh membantu penulis dalam perkara ini
Senarai rujukan juga perlu ditulis berdasarkan format yang telah ditetapkan
memperbanyakkan penggunaan rujukan yang terkini, seboleh-bolehnya 60 peratus terdiri daripada bahan yang berumur kurang daripada 5 tahun daripada tahun artikel itu ditulis. 

what did u gain during ur school time? the most precious thing that u gain?
i learnt to love mathematics