Monday, 29 February 2016

apa itu pengetahuan, sikap, minat dan kemahiran?

Apa itu pengetahuan, sikap, minat dan kemahiran?

Berikut merupakan aspek yang saya akan kaji di dalam tesis saya bagi menentukan kesediaan guru Matematik dalam melaksanakan KBAT dalam kelas.

Kita selalu dengar akan 4 perkataan ini, namun sebagai pelajar berbahasa Melayu sendiri sukar untuk mendefiniskan nya secara ilmiah. maka, saya telah menjalankan sedikit reseach berkenaan 4 perkara ini.

Pertama, sikap.

Apakah beza sikap dan biasa kita dengar, sifat?

Saya tidak berkesempatan untuk merujuk kamus dewan, maka, definisi saya adalah berdasarkan kepada blog kamiislam.

sifat dalam bahasa inggeris diterjemahkan sebagai characteristic or attribute. iaitu karakter.
sifat ialah perwatakn manusia. watak yang akan mewujudkan personaliti. ia juga berada pada dalaman manusia dan manusia dilahirkan dengan watak tertentu. sebagai contoh, antara beberapa sifat adalah degil, pemurah, pemaaf, keanak-anakan, gila-gila, zalim, sabar dan sebagainya.

Bagaimana pula dengan sikap, sikap dalam bahasa inggeris adalah attitude or behaviour. Menurut Kamus Dewan pula, sikap di definisikan sebagai perbuatan atau pandangan yang berdasarkan sesuatu pendapat. Ia juga boleh diertikan sebagai perilaku dan pemikiran seseorang akan sesuatu perkara. sikap boleh dibentuk jika tidak dimiliki. ia juga berkait rapat dengan pemikiran dan perubahan suasana sekeliling kita. sikap boleh dibentuk dengan adanya ransangan atau motivasi luaran atau berada dalam masyarakat yang positif dan sebagainya. antara sikap manusia yang biasa adalah pengotor, mencuri, amal soleh, buang masa, menolong orang, rajin dan banyak lagi. Sikap dalam kajian ini pula merujuk kepada sikap guru semasa mengajar Matematik. Antara sikap yang perlu ada dalam diri guru yang mengajar KBAT adalah bersikap terbuka dan berfikir di luar kotak. 

Minat pula?

Minat selalunya dikaikan dengan keseronokan. Minat juga merujuk kepada kecenderungan seseorang untuk mendekati sesuatu objek atau keinginnya untuk melihat diri kepada objek berkenaan. menurut Liong Kon Thai (1997), minat adalah salah satu dimensi sikap dan sikap pula adalah lebih bersifat kearah yang kita boleh nampak melalui tingkahlaku individu. Minat pula dikatakan sebagai perasaan keseronokan semasa melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti dan kecenderungan untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang diberi.
menurut Crow & Crow(n.a) minat boleh dianggap sebagai daya penggerak yang mendorong kita supaya memberi perhatian kepada seseorang atau sesuatu. benda, atau kegiatan. Minat akan mempengaruhi sikap (rajin atau malas ), reaksi kita (selalu tersenyum, monyok, dan sebagainya) seterusnya memberi kepada persekitaran termasuklah manusia disekeliling kita. Minat guru terhadap KBAT boleh diukur melalui kesungguhan mereka mempelajari perkara baru dan mudah menggunakan teknologi kini bagi mendapatkan maklumat. 

Pengetahuan?

Menurut Kamus Dewan (Ed. 4), pengetahuan ialah perihal mengetahu atau apa-apa yang diketahui. Maka, dalam kajian saya, pengetahuan adalah merujuk kepada ilmu yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan KBAT. Apa yang dikata tahu KBAT adalah guru dapat melaksanakan KBAT di dalam kelas seperti membincangkan soalan berbentuk KBAT, mengajar secara KBAT dengan memperbanyakkan aktiviti berpusatkan murid.


Apa itu kemahiran?

Menurut Kamus Dewan (edisi ke 4), kemahiran adalah kecekapan atau kepandaian melakukan sesuatu. Dalam konteks penyelidikan ini, kemahiran yang dimaksudkan adalah kemahiran guru menyuntik atau melaksanakan KBAT dalam pengajaran mereka. Antara ciri-ciri guru yang berkemahiran adalah membenarkan pelajar menyenaraikan maklumat penting setiap tajuk, membenarkan pelajar memberi beberapa jawapan, memberi peluang kepada pelajar untuk memberi pendapat dan mencari jawapan melalui perbincangan dalam kumpulan sebelum guru membincangkan jawapan yang betul.  

Maka, berdasarkan definisi-definisi berikut, saya akan membina soal selidik yang dapat mengumpulkan maklumat mengenai pengetahuan, kemahiran, sikap dan minat guru Matematik dalam melaksanakan KBAT. 


No comments:

Post a Comment