Tuesday, 23 February 2016

pembinaan kertas kerja / artikel

Binaan sebuah artikel
Sesebuah artikel akademik biasanya terdiri daripada 
1. Tajuk. (Tajuk artikel haruslah ringkas, jelas dan melambangkan perbahasan utama artikel. Tajuk yang baik seeloknya menarik perhatian ramai untuk membacanya.
2. abstrak,
pendahuluan ringkas tentang kajian
menerangkan objektif utama dan objektif terperinci kajian
metodologi kajian perlu dijelaskan dengan terperinci (reka bentuk kajian, populasi serta kaedah persampelan)
menyenaraikan dapatan kajian secara ringkas mengikut turutan objektif kajian 
secara ringkas implikasi kajian terhadap amalan semasa ataupun sumbangan kajian terhadap badan ilmu
kebiasaannya adalah antara 100 sehingga 300 patah perkataan
3.  Pendahuluan
mempunyai latar belakang kajian serta teori yang mendasari kajian
menjelaskan kajian-kajian terdahulu yang pernah membincangkan persoalan yang serupa
membentangkan pernyataan masalah kajian yang mendorong kajian itu dilakukan
menyatakan persoalan kajian ataupun hipotesis kajian
Kesemua elemen ini harulah diletakkan di bawah pendahuluan dan dibezakan oleh perenggan yang berbeza. Bahagian ini perlu diringkaskan dan biasanya tidak melebihi 3 halaman.


4. metodologi,
Ø menjelaskan reka bentuk kajian yang digunakan sepeti kajian eksperimen, tinjauan, kajian kes, action research, kajian etnografi, kajian campuran metode (mixed method), analisis dokumen 
Ø latar belakang populasi, teknik persampelan, jumlah bilangan sampel kajian serta rasional bilangan tersebut, pemilihan responden dan juga lokasi kajian yang terlibat.
Ø bentuk-bentuk instrumen yang digunakan, serta teknik kesahan dan kebolehpercayaan instrumen
Ø Sekiranya penulis menggunakan akronim, maksud akronim tersebut perlu dijelaskan.
Ø menerangkan bentuk teknik analisis yang digunakan seperti penggunaan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Rasch Model, Structural Equation Modelling (SEM) dan sebagainya.
5. dapatan kajian,
² dapatan kajian perlu disusun mengikut susunan persoalan kajian supaya para pembaca dan penilai dapat mengaitkannya dengan persoalan kajian yang disebut terlebih dahulu.
² corak persembahan data ini haruslah teliti, jelas dan tersusun
6. perbincangan, 
ü penguasaan penulis dalam membincangkan isu utama penulisan.
ü perbincangan ini disusun mengikut susunan persoalan kajian supaya pembaca dapat fokus dan mengaitkannya dengan dapatan
ü membincangkan persoalan kajian secara kritis satu persatu berpandukan dapatan kajian dan ulasan literatur yang mantap
ü perlu disokong oleh teori dan kajian-kajian yang lepas.
ü harus merumuskan apakah bentuk penemuan baru atau penemuan yang menyokong dapatan terdahulu yang menyumbang kepada badan ilmu dan amalan semasa
ü ditulis secara sistematik, akademik dan tidak meleret-leret
ü Setiap pernyataan harus diperkuatkan dengan bukti yang boleh diambil daripada kajian-kajian yang lepas. Elakkan membuat pernyataan secara ‘syok sendiri’ tanpa disertakan buktinya
7. rumusan dan cadangan, 
rumusan secara ringkas tentang kajian yang dilakukan dan apakah bentuk sumbangan kajian tersebut kepada badan ilmu.
mengemukakan cadangan-cadangan baru yang terhasil daripada penemuan kajian yang dilakukan. terhadap keadaan semasa
8. penutup dan senarai rujukan. 
mengemukakan secara ringkas tentang kajian yang dibuat, penemuan-penemuan yang penting dan implikasi kajian
memastikan bahawa setiap citation yang dibuat dalam teks harus disebut dalam bahagian rujukan
Penggunaan perisian-perisian tertentu seperti EndNote boleh membantu penulis dalam perkara ini
Senarai rujukan juga perlu ditulis berdasarkan format yang telah ditetapkan
memperbanyakkan penggunaan rujukan yang terkini, seboleh-bolehnya 60 peratus terdiri daripada bahan yang berumur kurang daripada 5 tahun daripada tahun artikel itu ditulis. 

what did u gain during ur school time? the most precious thing that u gain?
i learnt to love mathematics 

No comments:

Post a Comment